Politică de confidențialitate

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE, PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor SC Haas-C-Impex SRL.

Cine suntem?

SC Haas-C-Impex SRL, o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Ploiesti, strada Titulescu Nicolae nr.53, camera 3, judetul Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/3085/1994, având CUI RO6557516, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu data de 25 mai 2018 referitor la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul serviciilor de cazare la pensiunea Cameea  şi/sau serviciilor de bar.

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Scopul acestor măsuri sunt de a stabili responsabilităţile angajaţilor SC Haas-C-Impex SRL, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării şi prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii hoteliere şi de turism în structurile de primire turistică, şi pentru prestarea serviciilor de bar/alimentaţie publică in toate locaţiile la care societatea are deschise puncte de lucru.

Scopul colectării datelor este acela de a asigura accesul şi protecţia turiştilor în structurile de primire turistică cat şi pentru prestarea serviciilor de bar/alimentaţie publică.

SC Haas-C-Impex SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.

CE DATE PRELUCRAM

În vederea livrării bunurilor și serviciilor solicitate, confirmării comenzii, informării dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează :

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care SC Haas-C-Impex SRL va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal este acela de a vă informa despre produsele și serviciile noastre.

Atunci când postați comentarii sau întrebări pe platforma facebook, se reține numele dvs. și orice date furnizați în acel comentariu/ mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.

Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să aducem anumite ajustări, să luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că pentru funcționarea eficientă a colaborării cu dvs. atât prin intermediul email-ului cât și a rețelei de socializare facebook, la datele dvs.de acces au doar persoanele angajate, delegate din interiorul firmei. Categoriile de servicii și datele cu caracter personal utilizate sunt următoarele:

Servicii SMTP (comunicare email) – adresă de e-mail;

Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

Servicii de facturare – nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;

Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;

Servicii de trimitere SMS – numărul de telefon;

Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, cont bancar, număr de telefon, adresă;

Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail, număr de telefon;

Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;

Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale sau comerciale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea SC Haas-C-Impex SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., SC Haas-C-Impex SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC Haas-C-Impex SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC Haas-C-Impex SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC Haas-C-Impex SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Haas-C-Impex SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC Haas-C-Impex SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC Haas-C-Impex SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SC Haas-C-Impex SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC Haas-C-Impex SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC Haas-C-Impex SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Haas-C-Impex SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SC Haas-C-Impex SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC Haas-C-Impex SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC Haas-C-Impex SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Haas-C-Impex SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Ploiesti, strada Titulescu Nicolae nr.53, camera 3, judetul Prahova.

SC Haas-C-Impex SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit de SC Haas-C-Impex SRL. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC Haas-C-Impex SRL poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de SC Haas-C-Impex SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   Protectia datelor cu caracter personal

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018 sunt aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal . Acestea asigură o securitate și o protecție sporită referitor la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne acordați asistența și consimțământul pentru a fi în măsură să implementăm în mod corect aceste prevederi.

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, respectiv să vă putem trimite în continuare oferte privind serviciile turistice, precum și oricare altă formă de servicii de agrement si de alimentatie publica, care ar putea intra sub incidența interesului dvs., dar și știri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR  a început să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.pensiuneacameea.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare Politica GDPR) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră “date personale”.

Politica GDPR explică practicile SC Haas-C-Impex SRL , referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către societatea noastra.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de SC Haas-C-Impex SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin Politica GDPR , SC Haas-C-Impex SRL  dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 1. CINE SUNTEM ?

Suntem SC HAAS-C-IMPEX SRL, cu sediul social în Ploiesti, strada Titulescu Nicolae nr.53, camera 3, judetul Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/3085/1994, având CUI RO6557516, actioneaza in calitea de proprietar si operator al pensiunii Cameea din Busteni, strada Drumul Marinarului nr.6, judetul Prahova.

 1. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum numele si prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

 1. CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: numele si prenumele, adresa de email, numarul de telefon, datele de identificare de pe copia cartii tale de identitate, inclusiv CNP-ul tau, datele cardului de credit (tipul cardului, numarul cardului de credit, numele titularului, data expirarii si codul de securitate), informatii despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii si a plecarii, cereri speciale, observatii despre preferintele serviciilor dumneavoastra (inclusiv preferinta pentru tipul de camera, facilitati sau orice alte servicii utilizate) si orice alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii client sau un potential client in vederea prestarii de servicii turistice, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre. Prin exceptie, si fara ca aceasta sa fie intentia noastra, este posibil sa colectam date cu caracter personal cu privire la minori (nume, inregistrari video, etc) insa va asiguram ca vom lua toate masurile necesare ca aceste date sa nu fie stocate, prelucrate mai mult decat este necesar.

 1. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este SC Haas-C-Impex SRL .

 1. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SC Haas-C-Impex SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal – denumite în continuare „Principiile” prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

–  prelucrate în mod corect, legal și transparent;

–  colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

–  adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

– corecte și actualizate.

Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 1. TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. Rezervări: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra rezervarea dumneavoastră inclusiv cea online.
 2. Serviciul clienți: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi serviciul clienți necesar.
 3. Comentariile clienților: putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă invita prin e-mail să scrieți un comentariu pentru oaspeți după sejur. Acesta îi poate ajuta pe alți călători să aleagă cazarea care le convine cel mai bine. Dacă trimiteți un comentariu, acesta poate fi postat pe website-ul nostru sau pe orice retea de socializare.
 4. Activități de marketing: de asemenea, utilizăm datele dumneavoastră pentru activități de marketing, conform legii. În cazul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, precum newsletteruri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.
 5. Alte comunicări: s-ar putea să existe și alte dăți când vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le partajați cu noi. Ar putea exista o serie de motive pentru aceste comunicări:

Este posibil să trebuiască să răspundem la și să rezolvăm cererile pe care le-ați făcut.

Dacă nu ați finalizat o rezervare online, este posibil să vă trimitem un e-mail cu un memento pentru a vă continua rezervarea. Credem că acest serviciu suplimentar vă este util pentru că vă permite să continuați o rezervare fără a mai fi nevoie să căutați din nou cazarea sau să completați toate detaliile rezervării de la început.

Când utilizați serviciile noastre, vă putem trimite un chestionar sau vă putem invita să scrieți un comentariu despre experiența dumneavoastră pe website-ul nostru. Credem că acest serviciu suplimentar este util pentru dumneavoastră și pentru noi, deoarece ne vom putea îmbunătăți website-ul pe baza feedbackului primit.

 1. Analiză, îmbunătățire și cercetare: utilizăm datele personale pentru a efectua cercetări și analize. Este posibil să implicăm o terță parte să facă acest lucru în numele nostru. Putem partaja sau dezvălui rezultatele unor astfel de cercetări, inclusiv unor terțe părți, în formă anonimă, agregată. Utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri analitice, pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre online de călătorie.
 2. Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei: utilizăm informații, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor. De asemenea, folosim aceste informații pentru a investiga și detecta frauda. Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor și pentru scopuri de securitate, inclusiv autentificarea utilizatorilor. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, conform legii aplicabile și consilierilor externi. De asemenea, pentru acest scop putem stoca inregistrarile camerelor de securitate pentru o perioada de minim 30 de zile.
 3. Motive juridice: in anumite cazuri, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor sau pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a conforma solicitările legale din partea organelor de drept în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

Baze juridice

Având în vedere scopurile de la punctele A și B, ne bazăm pe îndeplinirea unui contract: Utilizarea datelor dumneavoastră poate fi necesară pentru a efectua contractul pe care îl aveți cu noi. De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o rezervare online, vom utiliza datele dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și administra această rezervare în baza contractului pe care îl avem cu dumneavoastră.

Având în vedere scopurile prevazute la punctele C-H, ne bazăm pe interesele  legitime: utilizăm datele dumneavoastră pentru interesele noastre legitime, cum ar fi furnizarea conținutului cel mai potrivit pentru website, e-mailuri și newsletteruri, îmbunătățirea și promovarea produselor și serviciilor noastre și conținut de pe website-ul nostru, precum și pentru detectarea administrativă, fraudă și în scopuri legale. Atunci când utilizați datele personale pentru a servi intereselor noastre legitime, vom echilibra întotdeauna drepturile și interesele dumneavoastră în protejarea informațiilor dumneavoastră împotriva drepturilor și intereselor noastre.

În ceea ce privește scopul prevazut la punctul H, ne bazăm, de asemenea, dacă este cazul, pe obligația noastră de a respecta legislația aplicabilă.

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

 1. PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT SI PARTAJAREA DE DATE

SC Haas-C-Impex SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site sau orice continut on-line exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.pensiuneacameea.ro sau continutului in internet, inclusiv pe retele de socializare,  înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care SC Haas-C-Impex SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai societatii noastre .

Cu toate acestea, SC Haas-C-Impex SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

SC Haas-C-Impex SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. De asemenea, este posibil ca SC Haas-C-Impex SRL să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu noi , prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea SC Haas-C-Impex SRL  în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și noi , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

In derulare activitatii noastre utilizam serviciile online (de exemplu Booking.com, AirBNB, Trivago, Turistinfo: Colaboram cu Booking.com B.V., situat la adresa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Țările de Jos (www.booking.com) (denumit în continuare Booking.com) pentru a vă oferi serviciile noastre de rezervare online). Deoarece noi furnizăm conținutul acestui website și dumneavoastră faceți o rezervare directă prin noi, rezervările sunt procesate on line. Informațiile pe care le introduceți pe aceste website.uri specializate vor fi, de asemenea, partajate cu compania ce le detine și afiliații acesteia. Aceste informații pot include date personale precum numele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact, detaliile dumneavoastră de plată, numele oaspeților care călătoresc cu dumneavoastră și orice preferințe pe care le-ați specificat la efectuarea unei rezervări.

 

 1. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către SC HAAS-C-IMPEX SRL vor putea fi divulgate și / sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru noi de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care SC Haas-C-Impex SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai nostri .

 1. PERIOADA STOCĂRII DATELOR

SC Haas-C-Impex SRL  poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

Atunci când achiziționați, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și ulterior pe perioada stabilita de normele financiar – contabile, respectiv pentru o perioada de 10 ani ;

În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 10 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră.

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SC Haas-C-Impex SRL le prelucrează:

Dreptul deacces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului  să verifice corectitudinea datelor;

– operatorul  nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz SC HAAS-C-IMPEX SRL  ) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de SC Haas-C-Impex SRL .

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care SC Haas-C-Impex SRL  le prelucrează prin adresarea unei simple cereri scrise către noi . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 1. SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 1. RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de SC Haas-C-Impex SRL ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări .

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII

SC Haas-C-Impex SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii nostri, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SC Haas-C-Impex SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

 1. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul SC Haas-C-Impex SRL  poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea  SC Haas-C-Impex SRL  nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. SC Haas-C-Impex SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului SC Haas-C-Impex SRL.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul SC Haas-C-Impex SRL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări ! De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 1. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente in site.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

SC Haas-C-Impex SRL